Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

28/03/2000 về 41057 sau đó 29/03/2000 về 70617
27/06/2000 về 50757 sau đó 28/06/2000 về 21764
03/08/2000 về 14657 sau đó 04/08/2000 về 39840
23/08/2000 về 54457 sau đó 24/08/2000 về 16313
07/09/2000 về 56457 sau đó 08/09/2000 về 94895
07/11/2000 về 46157 sau đó 08/11/2000 về 63851
05/02/2001 về 81457 sau đó 06/02/2001 về 96780
06/09/2001 về 19157 sau đó 07/09/2001 về 76060
11/10/2001 về 45057 sau đó 12/10/2001 về 01981
02/11/2001 về 76057 sau đó 03/11/2001 về 54463
15/12/2001 về 84557 sau đó 16/12/2001 về 91608
10/03/2002 về 46057 sau đó 11/03/2002 về 09630
12/06/2002 về 43057 sau đó 13/06/2002 về 77495
22/07/2002 về 11457 sau đó 23/07/2002 về 57240
28/08/2002 về 42857 sau đó 29/08/2002 về 50945
01/11/2002 về 15457 sau đó 02/11/2002 về 65460
02/01/2003 về 07057 sau đó 03/01/2003 về 73967
07/03/2003 về 21457 sau đó 08/03/2003 về 73360
14/03/2003 về 87357 sau đó 15/03/2003 về 01023
25/09/2003 về 48857 sau đó 26/09/2003 về 40723
09/12/2003 về 53757 sau đó 10/12/2003 về 85829
27/03/2004 về 79357 sau đó 28/03/2004 về 48859
29/05/2004 về 00957 sau đó 30/05/2004 về 86687
01/10/2004 về 70257 sau đó 02/10/2004 về 87881
22/02/2005 về 22157 sau đó 23/02/2005 về 63235
15/05/2005 về 94957 sau đó 16/05/2005 về 33242
06/02/2006 về 55857 sau đó 07/02/2006 về 25681
23/07/2006 về 49657 sau đó 24/07/2006 về 62385
13/12/2006 về 90457 sau đó 14/12/2006 về 74153
07/03/2007 về 33057 sau đó 08/03/2007 về 31918
06/04/2007 về 28557 sau đó 07/04/2007 về 61301
11/06/2008 về 82957 sau đó 12/06/2008 về 93620
15/08/2008 về 97957 sau đó 16/08/2008 về 07304
02/12/2008 về 08757 sau đó 03/12/2008 về 38533
12/01/2009 về 20757 sau đó 13/01/2009 về 32223
31/01/2009 về 04657 sau đó 01/02/2009 về 85898
11/04/2009 về 11857 sau đó 12/04/2009 về 41172
01/05/2009 về 46257 sau đó 02/05/2009 về 16234
13/05/2009 về 16457 sau đó 14/05/2009 về 19558
16/05/2009 về 37457 sau đó 17/05/2009 về 61952
02/11/2009 về 13357 sau đó 03/11/2009 về 12177
07/04/2010 về 93957 sau đó 08/04/2010 về 81192
12/12/2010 về 42557 sau đó 13/12/2010 về 42359
23/01/2011 về 73957 sau đó 24/01/2011 về 69613
11/02/2011 về 54557 sau đó 12/02/2011 về 09850
02/03/2011 về 65257 sau đó 03/03/2011 về 61827
18/03/2011 về 31257 sau đó 19/03/2011 về 71822
30/11/2011 về 01057 sau đó 01/12/2011 về 83962
11/10/2012 về 65557 sau đó 12/10/2012 về 75138
05/05/2013 về 27857 sau đó 06/05/2013 về 84037
25/06/2013 về 90757 sau đó 26/06/2013 về 14734
04/09/2013 về 96157 sau đó 05/09/2013 về 31593
02/01/2014 về 26757 sau đó 03/01/2014 về 42976
06/01/2014 về 99257 sau đó 07/01/2014 về 54545
10/03/2014 về 66657 sau đó 11/03/2014 về 23630
25/06/2014 về 81557 sau đó 26/06/2014 về 11494
28/03/2015 về 45057 sau đó 29/03/2015 về 20019
12/11/2015 về 75057 sau đó 13/11/2015 về 85791
22/01/2016 về 00157 sau đó 23/01/2016 về 20282
10/05/2016 về 09857 sau đó 11/05/2016 về 83775
17/08/2016 về 08257 sau đó 18/08/2016 về 26862
25/12/2016 về 82057 sau đó 26/12/2016 về 42325
10/08/2017 về 35757 sau đó 11/08/2017 về 74312
04/09/2017 về 79857 sau đó 05/09/2017 về 70059
07/01/2018 về 13957 sau đó 08/01/2018 về 79708
24/01/2018 về 41657 sau đó 25/01/2018 về 60568
28/02/2018 về 71657 sau đó 01/03/2018 về 94228
10/07/2018 về 76157 sau đó 11/07/2018 về 19854
20/08/2018 về 93757 sau đó 21/08/2018 về 92056
02/06/2019 về 99357 sau đó 03/06/2019 về 31873
30/07/2019 về 51357 sau đó 31/07/2019 về 56690
26/09/2019 về 83657 sau đó 27/09/2019 về 98278
27/11/2019 về 34257 sau đó 28/11/2019 về 23232
13/08/2020 về 42857 sau đó 14/08/2020 về 59514
01/09/2020 về 62557 sau đó 02/09/2020 về 45148
21/09/2020 về 68757 sau đó 22/09/2020 về 87486
20/10/2020 về 90157 sau đó 21/10/2020 về 07043
25/01/2021 về 00157 sau đó 26/01/2021 về 33079
15/07/2021 về 70957 sau đó 16/07/2021 về 37782
21/08/2021 về 69157 sau đó 22/08/2021 về 98711
19/09/2021 về 45957 sau đó 20/09/2021 về 74019
17/12/2021 về 73157 sau đó 18/12/2021 về 70830
07/01/2022 về 33657 sau đó 08/01/2022 về 98969
24/07/2022 về 22857 sau đó 25/07/2022 về 69502
27/11/2022 về 67857 sau đó 28/11/2022 về 65507
04/01/2023 về 75757 sau đó 05/01/2023 về 76191
19/01/2023 về 62857 sau đó 20/01/2023 về 91869
22/02/2023 về 31357 sau đó 23/02/2023 về 01964
24/03/2023 về 48657 sau đó 25/03/2023 về 32273
07/06/2023 về 40357 sau đó 08/06/2023 về 13437
28/10/2023 về 07157 sau đó 29/10/2023 về 38050
27/11/2023 về 84757 sau đó 28/11/2023 về 11913

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 57 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
133502
372732
642692
912071
021303
192111
822791
431861
481141
321781
901561
541281
681082
593121
251622
751941
452761
931342
381221
271921
771521
581721
981233
331041
201011
181531
851813
421351
871291
603671
402952
631801
511171

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
061313
11085
29126
311139
47815
511811
61237
7887
89108
99911

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 6(12 lần) - 5(11 lần) - 3(11 lần) - 1(10 lần) - 9(9 lần) - 8(9 lần) - 2(9 lần) - 7(8 lần) - 4(7 lần) - 0(6 lần)
Chạm đuôi : 0(13 lần) - 3(13 lần) - 2(12 lần) - 8(10 lần) - 9(9 lần) - 5(8 lần) - 7(8 lần) - 4(8 lần) - 1(8 lần) - 6(3 lần)
Tổng : 4(15 lần) - 0(13 lần) - 9(11 lần) - 5(11 lần) - 3(9 lần) - 8(8 lần) - 6(7 lần) - 7(7 lần) - 2(6 lần) - 1(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 57 vào Thứ 7

Ngày 29/10/2023 giải đặc biệt về 38050 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 22/08/2021 giải đặc biệt về 98711 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 29/03/2015 giải đặc biệt về 20019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 17/05/2009 giải đặc biệt về 61952 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 12/04/2009 giải đặc biệt về 41172 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 01/02/2009 giải đặc biệt về 85898 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 30/05/2004 giải đặc biệt về 86687 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 28/03/2004 giải đặc biệt về 48859 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 16/12/2001 giải đặc biệt về 91608 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 10/12 sau khi ra 57 vào ngày 09/12

Ngày 10/12/2000 giải đặc biệt về 66246 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 10/12/2001 giải đặc biệt về 59965 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 10/12/2002 giải đặc biệt về 07111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 10/12/2003 giải đặc biệt về 85829 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 10/12/2004 giải đặc biệt về 02250 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 10/12/2005 giải đặc biệt về 91298 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 10/12/2006 giải đặc biệt về 90771 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 10/12/2007 giải đặc biệt về 71267 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 10/12/2008 giải đặc biệt về 25036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 10/12/2009 giải đặc biệt về 14429 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 10/12/2010 giải đặc biệt về 45639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 10/12/2011 giải đặc biệt về 82470 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 10/12/2012 giải đặc biệt về 87258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 10/12/2013 giải đặc biệt về 44099 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 10/12/2014 giải đặc biệt về 70782 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 10/12/2015 giải đặc biệt về 97936 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 10/12/2016 giải đặc biệt về 67134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 10/12/2017 giải đặc biệt về 99478 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 10/12/2018 giải đặc biệt về 39341 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 10/12/2019 giải đặc biệt về 99233 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 10/12/2020 giải đặc biệt về 24835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 10/12/2021 giải đặc biệt về 25206 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 10/12/2022 giải đặc biệt về 82978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.